Luật hình sự và những điều cần biết

Email In PDF.

Luật hình sự chiếm vị trí quan trọng của nước ta trong hệ thống pháp luật nước ta trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.Ngoài ra nó còn có ...


Ngành luật hình sự là ngành xác định hình phạt các tội phạm nhằm mục đích đấu tranh chống tội phạm để loại bỏ những hành vi vi phạm trong xã hội.Ngành này bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật và người có thẩm quyền ban hành là do các cơ quan nhà nước. Xác định những hành vi phạm tội và quyết định xử phạt những hình phạt ấy.

1.Những đặc trưng cơ bản của luật hình sự:

-Cơ quan có quyền bạn hành quy định phạm tội và đưa ra hình phạt là cơ quan nhà nước

-Bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ xã hội giữa người phạm tội và cơ quan nhà nước.

-Là một ngành độc trong hệ thống pháp luật của nước ta.

=>>Ngành luật có những khoa nào


2. Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hình sự

Luật hình sự có đối tượng và cách điều chỉnh theo phương pháp riêng biệt nên nó được coi là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật.

Với luật hình sự đối tượng điều chỉnh là các quan hệ phát sinh giữa người phạm tội và và nhà nước khi người này thực hiện hành vi phạm tội.

3. Luật Hình sự có nhiệm vụ gì?

Ngành luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ những quan hệ xã hội quan trọng nhất và cơ bản nhất trong đời sống xã hội.Bảo vệ trật tự pháp luật của xã hội chủ nghĩa ,bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, Nhà nước,bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân và chế độ xã hội.

Luật hình sự chiếm vị trí quan trọng của nước ta trong hệ thống pháp luật nước ta trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ giáo dục mọi người nâng cao ý thức nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như ý thức về pháp luật.

http://tuyensinh1.edu.vn/tuyen-sinh-van-bang-2-dai-hoc-luat.html

=>>Học luật ra trường làm gì


4. Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự

Phương pháp điều chỉnh riêng biệt của luật hình sự vì quan hệ xã hội được điều chỉnh thành quan hệ giữa người phạm tội và nhà nước.Nhà nước dùng uy quyền để quy định phạm tội và và ấn đinh hình phạt buộc người phạm tội phải chịu theo hình phạt đó.Sự uy quyền trong cách điều chỉnh của ngành luật hình sự là:

-Nhà nước của Việt Nam tự quy định những hành vi gây nguy hiểm cho đất nước con người là hành vi phạm tội.

-Nhiệm vụ xử lý tội phạm được nhà nước giao cho các cơ quan tư pháp.Các cơ quan này thay mặt nhà nước điều tra,truy tố xét xử xác định hình phạt mặc định người vi phạm phải chấp hành hình phạt.

Tóm lại luật hình sự là ngành độc lập độc lập trong hệ thống pháp luật trong việc vi phạm pháp luật,xác định hình phạt và có phương pháp điều chỉnh riêng biệt.

http://tuyensinh1.edu.vn/tuyen-sinh-van-bang-2-dai-hoc-luat.html


Xem thêm: